99mTc-DMSA, DTPA, MAG3:  Statik, Dinamik, ve Diüretikli Böbrek Sintigrafisi

99mTc-DMSA, DTPA, MAG3:  Statik, Dinamik, ve Diüretikli Böbrek Sintigrafisi

Böbrek sintigrafisi, böbreklerin fonksiyon ve yapısını değerlendirmek için radyofarmasötiklerin kullanıldığı tanısal bir görüntüleme tekniğidir. Yaygın olarak kullanılan radyofarmasötikler arasında 99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA ve 99mTc-MAG3 yer alır ve her biri böbrek sağlığına ilişkin özellikli bilgiler sunar.

Genel olarak böbrek sintigrafisi, çeşitli böbrek bozukluklarının tanı ve tedavisinde değerli bir araçtır ve böbrek fonksiyonu ve anatomisi hakkında tedavi kararlarına rehberlik edebilecek önemli bilgiler sağlar.

99mTc-DMSA statik böbrek sintigrafisi niçin yapılır?

99mTc-DMSA böbrek sintigrafisi, böbrek kortikal morfolojisini ve fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan tanısal bir görüntüleme prosedürüdür. Böbrek kortikal dokusu tarafından seçici olarak alınan bir radyofarmasötik olan 99mTeknetyum-Dimerkaptosüksinik asidin (99mTc-DMSA) uygulanmasını içerir. Radyofarmasötikten yayılan gama ışınları, bir gama kamera tarafından tespit edilerek böbreklerin görüntüleri oluşturulur.

99mTc-DMSA böbrek sintigrafisi endikasyonları şunları içerir:

 • Renal Skarlaşmanın Tespiti: Pyelonefrit (böbrek enfeksiyonu) veya diğer inflamatuar süreçler gibi durumlardan kaynaklanan renal skarların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılır.
 • Böbrek Parankimal Anormalliklerinin Değerlendirilmesi: Bu teknik, konjenital böbrek anomalileri veya edinilmiş böbrek lezyonları gibi böbrek parankimal anormalliklerinin değerlendirilmesine yardımcı olur.
 • Böbrek Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: Öncelikle fonksiyonel bir çalışma olmasa da, 99mTc-DMSA sintigrafisi, özellikle skarlaşmanın fonksiyonu etkilediği vakalarda, genel böbrek fonksiyonu hakkında bazı bilgiler sağlayabilir.
 • Piyelonefrit Sonrası Takip: Genellikle piyelonefrit öyküsü olan hastalarda akut enfeksiyonun iyileşmesini ve skarlaşma gibi herhangi bir kronik değişikliğin gelişimini izlemek amacıyla takip değerlendirmeleri için kullanılır.
 • Böbrek Travmasının Değerlendirilmesi: Böbrek travması vakalarında, 99mTc-DMSA sintigrafisi böbrek hasarının boyutunun ve hematom veya enfarktüs gibi ilişkili komplikasyonların varlığının değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
 • Böbrek Kitlelerinin Değerlendirilmesi: 99mTc-DMSA sintigrafisi, öncelikli olarak böbrek kitlelerinin teşhisi için bir araç olmasa da, böbrek kitlelerinin böbrek fonksiyonu ve morfolojisi üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla böbrek kitlelerinin kapsamlı değerlendirmesinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Genel olarak, 99mTc-DMSA böbrek sintigrafisi, böbrek kortikal morfolojisini değerlendirmek ve skarlaşmayı veya diğer anormallikleri saptamak için değerli bir görüntüleme yöntemidir ve çeşitli böbrek durumlarının tanı ve tedavisine yardımcı olur.

99mTc-DTPA dinamik sintigrafisi kimlere yapılır?

99mTc-DTPA (Teknetyum-99m Dietilentriaminpentaasetik asit) sintigrafisi, böbrek fonksiyonunu, kan akışını ve idrar yolu fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Böbrekler tarafından temizlenen ve idrar sistemi yoluyla atılan radyofarmasötik 99mTc-DTPA’nın uygulanmasını içerir. Radyofarmasötikten yayılan gama ışınları, bir gama kamera tarafından tespit edilerek böbreklerin ve idrar yollarının görüntülerinin oluşturulmasına olanak sağlar.

99mTc-DTPA sintigrafisi endikasyonları şunları içerir:

 • Böbrek Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: Böbrek fonksiyonunun, özellikle de glomerüler filtrasyon hızının (GFR) ölçülmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu, kronik böbrek hastalığı, akut böbrek hasarı ve böbrek nakli fonksiyonu dahil olmak üzere çeşitli böbrek durumlarının değerlendirilmesinde önemlidir.
 • Böbrek Kan Akışının Değerlendirilmesi: 99mTc-DTPA sintigrafisi, renal arter stenozu gibi durumların teşhisinde ve böbrek transplantasyonlarının perfüzyonunun değerlendirilmesinde çok önemli olan renal kan akışı hakkında bilgi sağlayabilir.
 • Böbrek Parankimal Anormalliklerinin Tespiti: 99mTc-DTPA sintigrafisi öncelikle fonksiyonel bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda konjenital anomaliler veya böbrek fonksiyonunu etkileyen edinilmiş lezyonlar gibi böbrek parankimal anormalliklerini de tespit edebilir.
 • İdrar Yolu Tıkanıklığının Değerlendirilmesi: Radyofarmasötiğin böbreklerden temizlenmesini değerlendirerek ve üriner sistem yoluyla geçişini takip ederek üreteral obstrüksiyon veya hidronefroz gibi idrar yolu tıkanıklıklarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Pediatrik Hastalarda Böbrek Fonksiyonunun İzlenmesi: 99mTc-DTPA sintigrafisi, pediyatrik hastalarda böbrek fonksiyonunu izlemek ve konjenital anomalileri veya idrar yolu tıkanıklığını değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.
 • Böbrek Nakli Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: Böbrek nakli yapılmış hastalarda 99mTc-DTPA sintigrafisi, greft fonksiyonunu değerlendirmek, rejeksiyon veya renal arter stenozu gibi komplikasyonları tespit etmek ve nakledilen böbreğin perfüzyonunu izlemek için kullanılır.

Genel olarak 99mTc-DTPA sintigrafisi, böbrek fonksiyonu, kan akışı ve idrar yolu dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlayan, çeşitli böbrek ve ürolojik durumların tanı ve tedavisine yardımcı olan çok yönlü bir görüntüleme yöntemidir.

99mTc-MAG3 böbrek sintigrafisi

99mTc-MAG3 (Teknetyum-99m Merkaptoasetiltriglisin), böbrek fonksiyonunu, tübüler sekresyonu ve idrar yolu dinamiklerini değerlendirmek için nükleer tıp görüntülemede kullanılan bir radyofarmasötiktir. Böbrek tübüler hücreleri tarafından seçici olarak alınır ve idrarla atılır, böbrek fonksiyonunun ve idrar yolu akışının görselleştirilmesine ve ölçülmesine olanak sağlar.

99mTc-MAG3 sintigrafisi endikasyonları şunları içerir:

 • Böbrek Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: Öncelikle glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve tübüler sekresyon dahil olmak üzere böbrek fonksiyonu parametrelerini ölçmek için kullanılır. Bu
 • Kronik böbrek hastalığı, akut böbrek hasarı ve böbrek nakli fonksiyonu gibi çeşitli böbrek rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde bilgi çok önemlidir.
 • Renal Kan Akışının Değerlendirilmesi: 99mTc-MAG3 sintigrafisi renal kan akışı ve perfüzyon hakkında bilgi sağlar, renal arter stenozu gibi durumların tanısına yardımcı olur ve renal transplantasyonlara yönelik vasküler desteğin değerlendirilmesine yardımcı olur.
 • Böbrek Parankimal Anormalliklerinin Tespiti: 99mTc-MAG3 sintigrafisi öncelikle fonksiyonel bir çalışma olmakla birlikte, böbrek fonksiyonunu ve radyofarmasötiğin böbreklerden geçişini değerlendirerek skarlaşma, hidronefroz veya böbrek kitleleri gibi böbrek parankimal anormalliklerini de tespit edebilir.
 • İdrar Yolu Tıkanıklığının Değerlendirilmesi: Böbrek fonksiyonunun ve radyofarmasötiğin böbreklerden üriner sisteme geçişinin değerlendirilmesi yoluyla üreteral obstrüksiyon veya hidronefroz gibi idrar yolu tıkanıklıklarının saptanması için kullanılır.
 • Pediatrik Hastalarda Böbrek Fonksiyonunun İzlenmesi: 99mTc-MAG3 sintigrafisi, pediyatrik hastalarda böbrek fonksiyonunu izlemek, konjenital anomalileri değerlendirmek ve vezikoüreteral reflü dahil idrar yolu dinamiklerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır.
 • Böbrek Nakli Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: Böbrek nakli yapılan hastalarda 99mTc-MAG3 sintigrafisi, greft fonksiyonunu değerlendirmek, rejeksiyon veya üreteral obstrüksiyon gibi komplikasyonları tespit etmek ve nakledilen böbreğin perfüzyonunu ve atılımını izlemek için kullanılır.

Genel olarak, 99mTc-MAG3 sintigrafisi böbrek fonksiyonunu, kan akışını ve idrar yolu dinamiklerini değerlendirmek için değerli bir görüntüleme yöntemidir ve çeşitli böbrek ve ürolojik durumların tanı ve tedavisine yardımcı olur.

Diüretik sintigrafi endikasyonları

Diüretik renografi olarak da bilinen diüretik böbrek sintigrafisi, özellikle idrar yolu tıkanıklığı veya hidronefrozdan şüphelenilen durumlarda böbreklerin işlevini ve drenajını değerlendirmek için kullanılan bir nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Böbreklerin artan idrar akışına verdiği tepkinin değerlendirilmesine yardımcı olan idrar üretimini artırmak için diüretik bir ilacın uygulanmasını içerir.

Diüretik böbrek sintigrafisi endikasyonları şunlardır:

 • İdrar Yolu Tıkanıklığının Tespiti: Diüretik böbrek sintigrafisi öncelikle üreteral obstrüksiyon veya hidronefroz gibi idrar yolu tıkanıklığının ciddiyetini belirlemek ve değerlendirmek için kullanılır. Hidronefrozun obstrüktif ve obstrüktif olmayan nedenleri arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur.
 • Hidronefrozun Değerlendirilmesi: Hidronefroz vakalarında diüretik böbrek sintigrafisi, durumun obstrüksiyona mı yoksa vezikoüreteral reflü veya yüksek mesane basıncı gibi obstrüktif olmayan nedenlere mi bağlı olduğunu belirleyebilir.
 • Bölünmüş Böbrek Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: Her bir böbreğin katkıda bulunduğu genel böbrek fonksiyonunun oranını göstererek, bölünmüş böbrek fonksiyonu hakkında bilgi sağlar. Bu özellikle cerrahi müdahalenin düşünüldüğü durumlarda veya böbrek donörlerinin tedavisinde önemlidir.
 • Tedaviye Yanıtın İzlenmesi: Diüretik böbrek sintigrafisi, idrar yolu tıkanıklığını gidermeye yönelik stent yerleştirme veya piyeloplasti gibi tıbbi veya cerrahi müdahalelere yanıtın izlenmesinde kullanılabilir.
 • Pelviüreterik Kavşak (PUJ) Tıkanıklığının Değerlendirilmesi: Üreterin renal pelvisle buluştuğu bileşkede tıkanıklığın olduğu bir durum olan PUJ tıkanıklığının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır.
 • Böbrek Nakli Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Böbrek nakli alıcılarında diüretik böbrek sintigrafisi, üreteral obstrüksiyon veya idrar kaçağı gibi komplikasyonların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Genel olarak, diüretik böbrek sintigrafisi böbrek fonksiyonunu, drenajı ve diüretik stimülasyonuna yanıtı değerlendirmek için değerli bir görüntüleme yöntemidir ve çeşitli böbrek ve ürolojik durumların, özellikle de idrar yolu tıkanıklığını içerenlerin tanı ve tedavisine yardımcı olur.

99mTc-MAG3 ve 99mTc-DTPA diüretik böbrek sintigrafisinin karşılaştırılması

Diüretik böbrek sintigrafisinde çeşitli radyofarmasötik ajanlar kullanılabilmektedir ancak en yaygın olanı teknesyum-99m (99mTc) işaretli ajanlardır. Diüretik böbrek sintigrafisi için kullanılan iki temel radyofarmasötik şunlardır:

 • 99mTc-MAG3 (Teknetyum-99m Merkaptoasetiltriglisin): Bu radyofarmasötik öncelikle diüretik böbrek sintigrafisi de dahil olmak üzere böbrek görüntülemesi için kullanılır. Mükemmel renal ekstraksiyonu, minimal protein bağlanması ve hızlı renal klerensi nedeniyle tercih edilir, bu da onu renal fonksiyonun ve drenajın dinamik görüntülenmesi için uygun kılar.
 • 99mTc-DTPA (Teknetyum-99m Dietilentriaminpentaasetik asit): 99mTc-DTPA, glomerüler filtrasyon hızını (GFR) ve böbrek kan akışını değerlendirmek için statik böbrek görüntülemesinde yaygın olarak kullanılırken, aynı zamanda idrar yolu tıkanıklığını değerlendirmek amacıyla diüretik böbrek sintigrafisi için de kullanılabilir. ve böbrek drenajı.

Diüretik böbrek sintigrafisinde bu ajanlar arasındaki karşılaştırmalar şunları içerir:

 • Renal Tübüler Ekstraksiyon: 99mTc-MAG3, 99mTc-DTPA’ya kıyasla daha yüksek renal tübüler ekstraksiyona sahiptir, bu da diüretik böbrek sintigrafisi sırasında böbrek fonksiyonunun ve drenajın daha iyi görüntülenmesini sağlar.
 • Böbrek Temizliği: 99mTc-MAG3, 99mTc-DTPA’ya kıyasla böbreklerden daha hızlı temizlenir, bu da daha kısa çekim süreleri ile dinamik görüntülemeye ve böbrek fonksiyonu ve drenajın daha iyi değerlendirilmesine olanak tanır.
 • Protein Bağlanması: 99mTc-MAG3 minimal düzeyde protein bağlanmasına sahiptir, bu da böbreklerden etkin ekstraksiyon ve klirense katkıda bulunurken, 99mTc-DTPA daha yüksek protein bağlanmasına sahip olabilir ve potansiyel olarak renal alımını ve klirensini etkileyebilir.
 • Görüntüleme Özellikleri: 99mTc-MAG3, özellikle idrar yolu tıkanıklığı veya hidronefroz vakalarında, 99mTc-DTPA’ya kıyasla tipik olarak böbrek fonksiyonu ve drenaja ilişkin daha net ve daha dinamik görüntüler sağlar.

Genel olarak, diüretik böbrek sintigrafisi için hem 99mTc-MAG3 hem de 99mTc-DTPA kullanılabilirken, klinik uygulamada böbrek fonksiyonu ve drenajın daha doğru değerlendirilmesini sağlayan üstün renal ekstraksiyon, klirens ve görüntüleme özellikleri nedeniyle 99mTc-MAG3 genellikle tercih edilir. .

Böbrek sintigrafisinin diğer tekniklere göre avantajları

Genel olarak, 99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 ve diüretik böbrek sintigrafisi, diğer görüntüleme tekniklerine göre çeşitli avantajlar sunmakta ve bunları böbrek bozukluklarının kapsamlı değerlendirilmesi ve tedavisinde değerli araçlar haline getirmektedir.

 • İşlevsel ve Yapısal Değerlendirme: Bu nükleer tıp görüntüleme teknikleri, böbrekler hakkında hem işlevsel hem de yapısal bilgiler sağlayarak böbrek sağlığının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.
 • Non-invaziv: Böbrek biyopsisi gibi invaziv prosedürlerin aksine, bu sintigrafik teknikler invazif değildir ve komplikasyon riskini ve hasta için rahatsızlık hissini azaltır.
 • Tüm Organ Görüntüleme: Böbrek sintigrafisi, böbreklerin tüm organ görüntülemesini sunarak tek bir incelemede böbrek fonksiyonu ve morfolojisinin eksiksiz bir değerlendirmesini sağlar.
 • Dinamik Görüntüleme: 99mTc-DTPA ve 99mTc-MAG3 böbrek sintigrafisi gibi teknikler, böbrek kan akışı, tübüler fonksiyon ve idrar yolu dinamikleri hakkında gerçek zamanlı bilgi yakalayarak dinamik görüntülemeye olanak tanır.
 • Kantitatif Değerlendirme: Bu teknikler, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) gibi böbrek fonksiyonu parametrelerinin kantitatif değerlendirmesine izin vererek tanı ve tedavi planlamasına yardımcı olan objektif ölçümler sağlar.
 • Anormalliklerin Erken Tespiti: Böbrek sintigrafisi, skarlaşma, tıkanıklık ve fonksiyon bozukluğu gibi böbrek anormalliklerini erken aşamada tespit ederek zamanında müdahale ve tedaviye olanak sağlar.
 • Çok yönlülük: Bu sintigrafik teknikler, konjenital anomalilerin değerlendirilmesi, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek nakli değerlendirmesi ve hastalığın ilerlemesinin veya tedavi yanıtının izlenmesi dahil olmak üzere çeşitli klinik senaryolarda kullanılmak üzere uyarlanabilir.
 • Pediatrik Uygulamalar: Böbrek sintigrafisi özellikle pediatrik hastalarda değerlidir; bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi diğer görüntüleme yöntemlerinden genellikle daha düşük bir radyasyon dozu sunar, bu da onu tekrarlanan değerlendirmeler ve takip için uygun kılar. çalışmalar.

Böbrek sintigrafisinin dezavantajları

99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 ve diüretik böbrek sintigrafisi böbrek fonksiyon ve yapısının değerlendirilmesinde sayısız avantajlar sunarken aynı zamanda

Her klinik senaryo için en uygun görüntüleme yöntemini seçerken dikkate alınması gereken sınırlamalar ve potansiyel dezavantajlar.

 • Radyasyona Maruz Kalma: Tüm nükleer tıp görüntüleme teknikleri gibi böbrek sintigrafisi de, özellikle tekrarlanan çalışmalarda radyasyona bağlı yan etkiler açısından küçük bir risk taşıyan iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmayı içerir.
 • Sınırlı Anatomik Detay: Böbrek sintigrafisi böbrekler hakkında fonksiyonel bilgi sağlarken, BT veya MR gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin sunduğu anatomik detaydan yoksun olabilir.
 • Radyofarmasötiklere Bağımlılık: Bu teknikler, radyofarmasötik ajanların uygulanmasını gerektirir; bu teknikler, alerjik reaksiyonlar veya nadir yan etkiler de dahil olmak üzere ilgili maliyetlere ve potansiyel yan etkilere sahip olabilir.
 • Özel Ekipman ve Uzmanlık: Böbrek sintigrafisi, ultrason gibi daha yaygın olarak erişilebilen görüntüleme yöntemleriyle karşılaştırıldığında kullanılabilirliğini sınırlayan, özel ekipman ve uzmanlık gerektirir.
 • Kontrast Duyarlılığı: Bazı hastalar bu tekniklerle birlikte kullanılan kontrast maddelere karşı duyarlı olabilir ve potansiyel olarak advers reaksiyonlara yol açabilir.

Böbrek sintigrafisine nasıl hazırlanılır?

99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 ve diüretik böbrek sintigrafisi için hazırlık tipik olarak benzer genel yönergeleri içerir. Ancak özel talimatlar sağlık kuruluşuna ve hastanın tıbbi durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hazırlık adımlarının genel bir taslağı aşağıda verilmiştir:

 • Doktorunuza  Danışma: Herhangi bir nükleer tıp görüntüleme prosedürüne girmeden önce sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Tıbbi geçmişinize ve durumunuza göre özel talimatlar vereceklerdir.
 • İlaç İncelemesi: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, vitaminler ve takviyeler dahil olmak üzere halihazırda kullanmakta olduğunuz ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. İşlemden önce bazı ilaçların ayarlanması veya geçici olarak kesilmesi gerekebilir.
 • Hidrasyon: Yeterli hidrasyonu sağlamak için genellikle işlemden önce bol miktarda sıvı içilmesi tavsiye edilir. Bu, radyofarmasötiğin dağılımının ve görüntüleme sonuçlarının kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.
 • Yeterli süre aç kalmak: Yapılacak böbrek sintigrafisinin tipine bağlı olarak işlem öncesinde aç kalmanız gerekebilir. Sağlık uzmanınız, süre ve özel kurallar da dahil olmak üzere oruç tutmayla ilgili talimatlar sağlayacaktır.
 • İşeme: Bazı durumlarda, işlem başlamadan önce mesanenizi boşaltmanız istenebilir. Bu, böbreklerin ve idrar yollarının doğru şekilde görüntülenmesine yardımcı olur.
 • Giyim ve Kişisel Eşyalar: Randevuya gelirken rahat kıyafetler giyin ve görüntülemeyi etkileyebileceği için fermuar veya düğme gibi metal bileşenler içeren giysiler giymekten kaçının. İşlemden önce takılarınızı ve diğer metal nesneleri çıkarmanız istenebilir.
 • Varış Saati: Görüntüleme tesisine planlanan saatte varın. Prosedür başlamadan önce gerekli evrak ve kayıt prosedürlerini tamamlamaya hazır olun.
 • Nükleer Tıp Teknoloji Uzmanı ile Görüşme: Görüntüleme tesisine vardığınızda, prosedürü açıklayacak, olası sorularınızı yanıtlayacak ve gerçekleştirilen böbrek sintigrafisinin türüne özel ek talimatlar sağlayacak bir nükleer tıp teknoloji uzmanıyla buluşacaksınız.
 • Radyofarmasötiğin Uygulanması: Radyofarmasötik (99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA veya 99mTc-MAG3), prosedüre yönelik spesifik protokole bağlı olarak intravenöz veya oral olarak uygulanacaktır.
 • Diüretik Uygulaması (Diüretik Böbrek Sintigrafisi için): Diüretik böbrek sintigrafisi yapılıyorsa, idrar üretimini uyarmak ve böbrek drenajını değerlendirmek için görüntüleme işleminden önce veya sırasında bir diüretik ilaç uygulanabilir.
 • Görüntüleme Prosedürü: Radyofarmasötik uygulandıktan sonra gama kamera ile görüntülemeye tabi tutulacaksınız. Görüntüleme işleminin süresi, spesifik protokole ve yapılan böbrek sintigrafisinin tipine bağlı olarak değişebilir.
 • İşlem Sonrası Talimatlar: Görüntüleme prosedürü tamamlandıktan sonra, radyofarmasötiği sisteminizden çıkarmanıza yardımcı olacak sıvıları içmeniz veya geçici olarak kesilen ilaçları yeniden başlatmanız gibi işlem sonrası talimatlar verilebilir.

Böbrek sintigrafisinin kontrendikasyonları ve yan etkileri-kimlere sintigrafi çekilmez?

99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 ve diüretik böbrek sintigrafisi genellikle az kontrendikasyon ve minimum yan etki ile güvenli prosedürlerdir. Bununla birlikte, radyofarmasötiklerin ve diüretiklerin kullanımını içeren herhangi bir tıbbi görüntüleme prosedüründe olduğu gibi, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır:

Kontrendikasyonlar:

 • Hamilelik ve Emzirme: Fetüse yönelik potansiyel riskler nedeniyle bu prosedürler genellikle hamilelik sırasında kontrendikedir. Hamilelik ihtimali varsa mutlaka gerekli ve güvenli görülmedikçe işlem ertelenmelidir. Emziren annelerin, kullanılan radyofarmasötik türüne bağlı olarak, işlemin ardından belirli bir süre boyunca emzirmeyi geçici olarak bırakmaları veya anne sütünü pompalayıp atmaları gerekebilir.
 • Radyofarmasötiklere Karşı Alerji veya Hassasiyet: Kullanılan spesifik radyofarmasötiklere karşı alerjisi veya duyarlılığı olduğu bilinen hastalara işlem yapılmamalıdır. Sağlık hizmeti sağlayıcılarını, ilaçlara veya kontrast maddelere karşı bilinen herhangi bir alerji veya olumsuz reaksiyon konusunda bilgilendirmek önemlidir.
 • Şiddetli Böbrek Fonksiyon Bozukluğu: Son dönem böbrek hastalığı gibi bazı ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu vakalarında, bazı radyofarmasötiklerin kullanımı, bozulmuş klerens ve potansiyel toksisite riski nedeniyle kontrendike olabilir. Ancak bu durum sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından duruma göre belirlenecektir.

Yan etkiler:

 • Allerjik Reaksiyonlar: Nadiren de olsa radyofarmasötiklere karşı alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Semptomlar döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almada zorluk veya anafilaksiyi içerebilir. İşlem sırasında veya sonrasında herhangi bir alerjik reaksiyon meydana gelirse sağlık personeline derhal bilgi verilmelidir.
 • Geçici Yan Etkiler: Bazı hastalarda radyofarmasötiklerin veya diüretiklerin uygulanmasını takiben bulantı, kusma, baş ağrısı veya baş dönmesi gibi geçici yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve hızla düzelir.
 • Radyasyona Maruz Kalma: Bu prosedürlerle ilişkili radyasyona maruz kalma genellikle düşüktür ve tanı amaçlı olarak güvenli kabul edilir. Ancak hamile kadınlar ve küçük çocuklar radyasyona karşı daha duyarlı olabilir ve radyasyona maruz kalmayı en aza indirecek önlemler alınmalıdır.
 • Serum Kreatinin Düzeyinde Geçici Artış: Bazı durumlarda, özellikle önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda, diüretik böbrek sintigrafisini takiben serum kreatinin düzeylerinde geçici bir artış olabilir. Bu artış genellikle geçicidir ve müdahale edilmeden düzelir.

Genel olarak, 99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 ve diüretik böbrek sintigrafisinin faydaları, uygun tıbbi gözetim altında uygulandığında çoğu hasta için tipik olarak risklerden daha ağır basmaktadır. Ancak bu işlemlere başlamadan önce endişelerinizi veya olası riskleri Üroloğunuzla görüşmeniz önemlidir.

Özet

99mTc-DMSA, 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3 ve diüretik böbrek sintigrafisi, böbrek yapısını, fonksiyonunu ve idrar yolu dinamiklerini değerlendirmek için kullanılan nükleer tıp görüntüleme teknikleridir.

 • 99mTc-DMSA (Dimerkaptosüksinik asit) Böbrek Sintigrafisi: Böbrek kortikal morfolojisini ve fonksiyonunu değerlendirmek, özellikle böbrek skarlaşmasını ve piyelonefriti tespit etmek için kullanılır.
 • 99mTc-DTPA (Dietilentriamin pentaasetik asit) Böbrek Sintigrafisi: Öncelikle renal kan akışını, glomerüler filtrasyon hızını (GFR) ve renal tübüler fonksiyonu değerlendirir, renal arter stenozu ve renal transplant disfonksiyonunun tanısına yardımcı olur.
 • 99mTc-MAG3 (Merkaptoasetiltriglisin) Böbrek Sintigrafisi: Böbrek kan akışını, tübüler fonksiyonu ve tıkanıklığı değerlendirir; renal arter stenozu, böbrek nakli komplikasyonları ve idrar yolu tıkanıklığının teşhisinde faydalıdır.
 • Diüretik Böbrek Sintigrafisi: Sintigrafik çalışma sırasında idrar akışını artırmak için diüretik bir ilacın uygulanmasını, obstrüktif üropatinin tanımlanmasına ve diüretiklere renal yanıtın değerlendirilmesine yardımcı olarak hidronefroz ve üreteral obstrüksiyon gibi durumların yönetimine yardımcı olmayı içerir.

Genel olarak bu teknikler, böbrek yapısı, işlevi ve patolojisine ilişkin değerli bilgiler sağlayarak, çeşitli böbrek rahatsızlıklarının teşhis edilmesinde ve yönetilmesinde kritik roller oynar.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1