Radyasyon Sistiti: Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Radyasyon Sistiti: Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Radyasyon sistiti (RS), tipik olarak prostat, rahim ağzı veya mesane kanseri gibi pelvik bölgedeki kanserleri tedavi etmek için kullanılan radyasyon terapisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan mesanenin iltihaplanması ve tahrişi ile karakterize edilen bir durumdur. Radyasyon mesaneyi kaplayan sağlıklı hücrelere zarar vererek idrar sıklığı, aciliyet, idrara çıkma sırasında yanma hissi, idrarda kan (hematüri) ve pelvik ağrı gibi çeşitli semptomlara yol açar. Ciddi vakalarda radyasyon sistiti mesane ülserlerine, fibrozise ve hatta mesane fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Yönetim genellikle ağrı kesiciler ve mesane astarını yumuşatmak için kullanılan ilaçlar gibi ilaçlarla semptomların hafifletilmesini ve ayrıca yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Şiddetli vakalarda hiperbarik oksijen tedavisi veya cerrahi müdahale gibi daha invaziv tedaviler gerekebilir. Erken tanı ve uygun tedavi, RS’nin hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkisini azaltmak için çok önemlidir.

Radyasyon sistiti nedir?

Radyasyon sistiti, radyasyon tedavisine bağlı olarak mesanenin iltihaplanması ve tahrişi ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Tipik olarak prostat, rahim ağzı veya mesane kanseri gibi mesane veya pelvik bölgenin yakınında bulunan kanserler için radyasyon tedavisinin bir yan etkisi olarak ortaya çıkar. Radyasyon mesaneyi kaplayan sağlıklı hücrelere zarar vererek idrar sıklığı, aciliyet, idrara çıkma sırasında yanma hissi, idrarda kan (hematüri) ve pelvik ağrı gibi çeşitli semptomlara yol açar. Ciddi vakalarda radyasyon sistiti mesane ülserlerine, fibrozise ve mesane fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Yönetim genellikle ağrı kesiciler ve mesane astarını yumuşatmak için kullanılan ilaçlar gibi ilaçlarla semptomların hafifletilmesini ve ayrıca yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Şiddetli vakalarda hiperbarik oksijen tedavisi veya cerrahi müdahale gibi daha invaziv tedaviler gerekebilir. Radyasyon sistitinin hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkisini azaltmak için erken tanı ve uygun tedavi çok önemlidir.

RS’nin nedenleri

Radyasyon sistitine öncelikle çeşitli kanserlerin, özellikle de pelvik bölgede veya mesanenin yakınında bulunan kanserlerin tedavisinde radyasyon tedavisinin kullanılması neden olur. Radyasyon mesaneyi kaplayan sağlıklı hücrelere zarar vererek iltihaplanma, tahriş ve RS ile ilişkili diğer semptomlara yol açar. Bazı spesifik nedenler ve katkıda bulunan faktörler şunları içerir:

 • Radyasyon tedavisi: Kanser tedavisinde kullanılan yüksek enerjili radyasyon ışınları, mesane zarındaki sağlıklı hücrelere yanlışlıkla zarar vererek radyasyon sistitine yol açabilir.
 • Radyasyon dozu: Radyasyon sistitinin şiddeti, radyasyon tedavisinin dozu ve süresinden etkilenebilir. Daha yüksek dozda radyasyon veya uzun süreli maruz kalma, radyasyon sistiti gelişme riskini artırır.
 • Kanserin yeri: Mesaneye veya pelvik bölgeye yakın yerleşen kanserler, mesaneyi doğrudan etkileyebilen radyasyon tedavisi gerektirir, bu da radyasyon sistiti olasılığını artırır.
 • Bireysel duyarlılık: Bazı hastalar yaş, genel sağlık durumu ve genetik yatkınlık gibi faktörlerden dolayı radyasyon sistiti de dahil olmak üzere radyasyon tedavisinin yan etkilerine karşı daha duyarlı olabilir.
 • Eşzamanlı tedaviler: Radyasyon tedavisi sıklıkla kemoterapi veya cerrahi gibi diğer kanser tedavileriyle birleştirilir ve bu da radyasyon sistiti gelişme riskini daha da artırabilir.
 • Önceki mesane koşulları: Önceden var olan mesane koşulları veya anormallikleri, radyasyon tedavisinin mesane üzerindeki etkilerini şiddetlendirerek radyasyon sistiti olasılığının artmasına neden olabilir.

Genel olarak RS, pelvik kanserler için radyasyon tedavisinin iyi bilinen bir komplikasyonudur ve oluşumunu en aza indirme ve semptomlarını yönetme çabaları, kanser tedavisi planlamasının ve hasta bakımının temel bileşenleridir.

Radyasyona bağlı mesane hasarı niçin oluşur?

Radyasyon sistiti birbirine bağlı birkaç mekanizma yoluyla mesane hasarına yol açar:

 • Doğrudan Hücresel Hasar: Radyasyon tedavisi mesaneyi iyonlaştırıcı radyasyona maruz bırakır, bu da DNA’ya ve mesane astarının (ürotelyum) hücresel yapılarına doğrudan zarar verir. Bu hasar mesane hücrelerinin normal fonksiyonunu ve bütünlüğünü bozarak iltihaplanma ve doku hasarına yol açar.
 • Damar Hasarı: Radyasyon mesane dokusunda damar hasarına yol açarak endotel hücre hasarına, vasküler skleroza ve tromboza yol açabilir. Bu, mesaneye kan akışını tehlikeye atar, doku hipoksisi ve iskemi ile sonuçlanır, bu da doku hasarını ve iltihabı daha da şiddetlendirir.
 • İnflamatuar Yanıt: Başlangıçtaki hücresel hasar, mesane dokusunda inflamatuar bir yanıtı tetikler. Sitokinler ve kemokinler gibi inflamatuar aracılar salınarak bağışıklık hücrelerini yaralanma bölgesine çeker. Kronik inflamasyon devam eden doku hasarına ve işlev bozukluğuna katkıda bulunur.
 • Fibrozis ve Skarlaşma: Radyasyona uzun süre maruz kalmak mesane duvarında fibröz doku (fibrozis) birikimini arttırabilir. Fibrozis yapısal değişikliklere, elastikiyet kaybına ve mesane fonksiyonunun bozulmasına neden olur. Ek olarak mesane dokusunda yara izi oluşabilir ve bu durum mesane kapasitesi ve fonksiyonunu daha da olumsuz etkileyebilir.
 • Mukozal Bariyer Disfonksiyonu: Radyasyon mesanenin koruyucu mukozal bariyerini bozarak yaralanma ve enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirir. Bu bozulma, mesane astarının geçirgenliğini arttırır, toksik maddelerin ve bakterilerin mesane duvarına nüfuz etmesine izin vererek inflamasyonu ve doku hasarını şiddetlendirir.
 • Nörolojik Fonksiyon Bozukluğu: Radyasyon, mesane fonksiyonunu düzenleyen sinirlere zarar vererek nörojenik mesane fonksiyon bozukluğuna yol açabilir. Bu işlev bozukluğu idrar sıklığı, aciliyet, idrar kaçırma ve genellikle radyasyon sistiti ile ilişkili diğer idrar semptomları olarak ortaya çıkabilir.

Genel olarak, RS’deki mesane yaralanmasının mekanizmaları, doğrudan hücresel hasar, vasküler yaralanma, inflamasyon, fibrozis, mukozal bariyer disfonksiyonu ve nörolojik bozukluğun karmaşık bir etkileşimini içerir. Bu süreçler radyasyon sistitinin klinik belirtilerine katkıda bulunur ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Risk faktörleri

Bazı durumlarda radyasyon sistiti gelişme riski artar. Bunlar::

 • Radyasyon Dozu ve Süresi: Daha yüksek dozda radyasyon ve daha uzun süreli radyasyon tedavisi, mesane hasarı ve radyasyon sistiti riskini artırır. Radyasyona maruz kalmanın mesane astarı üzerindeki kümülatif etkisi, daha şiddetli iltihaplanma ve semptomlara yol açabilir.
 • Radyasyonun Konumu: Mesaneye veya pelvik bölgeye yakın yerleşimli kanserler, mesaneyi yanlışlıkla radyasyona maruz bırakabilecek radyasyon tedavisi gerektirir. Tümör mesaneye ne kadar yakınsa RC olasılığı o kadar yüksektir.
 • Radyasyon Tekniği: Çevredeki sağlıklı dokuları korurken tümörü tam olarak hedeflemeyen eski radyasyon teknikleri radyasyon sistiti riskini artırabilir. Yoğunluk ayarlı radyasyon tedavisi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyasyon terapisi (IGRT) gibi modern teknikler, mesanenin radyasyona maruz kalmasını en aza indirmeye yardımcı olarak sistit riskini azaltır.
 • Mesane Hacmi ve Doldurulması: Radyasyon tedavisi sırasında kullanılan ve mesaneyi radyasyon alanından uzaklaştırmayı amaçlayan mesane doldurma teknikleri, uygun şekilde yönetilmediği takdirde yanlışlıkla radyasyon sistiti riskini artırabilir. Mesanenin aşırı veya az doldurulması radyasyon dozu dağılımını ve mesane tahrişini etkileyebilir.
 • Bireysel Duyarlılık: Bazı kişiler, yaş, önceden var olan mesane rahatsızlıkları, genetik yatkınlık veya eşlik eden tıbbi durumlar gibi faktörler nedeniyle radyasyonun mesane astarı üzerindeki etkilerine karşı daha duyarlı olabilir.
 • Eşzamanlı Tedaviler: Radyasyon tedavisi sıklıkla kemoterapi veya cerrahi gibi diğer kanser tedavileriyle birleştirilir. Bazı kemoterapi ajanları, özellikle de üriner sistem yoluyla atılanlar, mesane tahrişini şiddetlendirebilir ve radyasyon sistiti riskini artırabilir.
 • Sigara içmek: Sigara içmek radyasyona bağlı mesane hasarını şiddetlendirebilir ve radyasyon sistiti gelişme riskini artırabilir. Sigara içmek mesaneye giden kan akışını bozar ve doku onarım süreçlerine müdahale ederek mesaneyi radyasyona bağlı yaralanmalara karşı daha savunmasız hale getirir.
 • Önceki Mesane Koşulları: İdrar yolu enfeksiyonları, mesane iltihabı veya mesane tıkanıklığı gibi önceden var olan mesane koşulları, mesane astarının bütünlüğünü tehlikeye atarak ve onarım yeteneğini bozarak radyasyon sistitine duyarlılığı artırabilir.

Bu risk faktörlerini anlamak, radyasyon sistiti geliştirme riski daha yüksek olabilecek bireylerin belirlenmesinde ve bunun etkisini azaltmak için önleyici tedbirlerin veya kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının uygulanmasında çok önemlidir.

Radyasyon sistiti komplikasyonları

Radyasyon sistiti, mesane hasarının derecesine ve tedavinin etkinliğine bağlı olarak hafiften şiddetliye kadar çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bazı yaygın komplikasyonlar şunlardır:

 • Kronik Mesane Disfonksiyonu: Uzun süreli inflamasyon ve mesane astarındaki hasar, sıklık, aciliyet, noktüri (geceleri sık idrara çıkma) ve idrar kaçırma gibi idrar semptomlarıyla karakterize kronik mesane fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
 • Hematüri: RS’nin belirgin semptomlarından biri hematüri veya idrarda kandır. Hafif hematüri kendi kendine düzelebilirken, şiddetli veya tekrarlayan kanama anemiye yol açabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir.
 • Mesane Ülserleri: Ciddi vakalarda, mesane astarında radyasyona bağlı hasar, mesane duvarında ülser veya yara oluşumuna yol açabilir. Bu ülserler ağrıya, rahatsızlığa ve daha fazla kanamaya neden olabilir.
 • Fibrozis ve Skarlaşma: Uzun süreli inflamasyon ve doku hasarı, mesane duvarında skar dokusunun (fibrozis) oluşmasına yol açabilir. Fibrozis mesanenin elastikiyetini ve kapasitesini azaltır, idrar semptomlarına ve potansiyel idrar retansiyonuna yol açar.
 • Mesane Kontraktürü: Mesanenin fibrozisi ve skarlaşması, mesane hacminde ve kompliyansında azalma ile karakterize edilen bir durum olan mesane kontraktürüne neden olabilir. Bu, idrarda tereddüte, mesanenin eksik boşaltılmasına ve idrar retansiyonuna yol açabilir.
 • Mesane Disfonksiyonu: Şiddetli radyasyon sistiti mesane fonksiyonunu bozabilir ve idrar yapmada zorluğa, idrar retansiyonuna veya idrar kaçırmaya neden olabilir. Mesane disfonksiyonu kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve uzun süreli tedavi gerektirebilir.
 • İkincil Enfeksiyonlar: Mesane astarının hasar görmesi idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve mesane enfeksiyonları riskini artırabilir. İYE’ler radyasyon sistiti semptomlarını şiddetlendirebilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir.
 • Mesane Kanseri Riski: Nadir olmasına rağmen, kronik iltihaplanma ve radyasyon terapisinden dolayı mesanenin hasar görmesi, uzun vadede mesane kanserine yakalanma riskini artırabilir. Erken teşhis ve yönetim için sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla düzenli izleme ve takip önemlidir.

Genel olarak radyasyon sistitinin komplikasyonları kişinin idrar fonksiyonu, konforu ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Radyasyonun neden olduğu mesane hasarının uzun vadeli etkilerini azaltmak için semptomların ve komplikasyonların hızlı tanınması ve uygun şekilde yönetilmesi çok önemlidir.

Radyasyon sistiti ‘ne karşı korunmak için neler yapılmalı?

Radyasyon sistitine yönelik önleme stratejileri öncelikle radyasyon tedavisi sırasında mesane yaralanması riskini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, çeşitli önlemler RS’nin şiddetini ve görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir:

 • Radyasyon Tekniğinin Optimizasyonu: Yoğunluk ayarlı radyasyon terapisi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyasyon terapisi (IGRT) gibi modern radyasyon terapisi teknikleri, komşu dokuları korurken kanserli dokuların daha hassas şekilde hedeflenmesine olanak tanır.
 • Mesane dahil sağlıklı organlar. Bu, mesaneye radyasyona maruz kalma miktarını azaltır ve radyasyona bağlı mesane yaralanması riskini azaltır.
 • Fraksiyonlama ve Doz Sınırlaması: Fraksiyonlama, toplam radyasyon dozunun birkaç seansta uygulanan daha küçük, daha yönetilebilir dozlara bölünmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım, normal hücrelerin radyasyon seansları arasında onarılmasına izin vererek mesane dahil sağlıklı dokulara verilen hasarı en aza indirmeye yardımcı olur. Ek olarak mesane gibi kritik yapılar için doz sınırlamalarına uymak radyasyon sistiti riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Mesane Doldurma Teknikleri: Bazı radyasyon tedavisi protokolleri, hastalardan tedaviden önce belirli miktarda su içmelerinin istenmesi gibi mesane doldurma tekniklerini içerir. Dolu bir mesane, mesanenin radyasyon alanından uzaklaştırılmasına yardımcı olarak mesane duvarına radyasyon maruziyetini azaltır ve yaralanma riskini en aza indirir.
 • Radyokoruyucu Ajanlar: Amifostin veya sodyum pentosan polisülfat gibi belirli ilaçlar veya maddelerin, normal dokuları radyasyonun zararlı etkilerinden koruma potansiyelleri açısından araştırılmıştır. Radyasyon sistitini önlemedeki etkinlikleri halen araştırılmakta olsa da, seçilmiş vakalarda bir sağlık uzmanının rehberliğinde değerlendirilebilirler.
 • Hidrasyon ve İdrar Yönetimi: Radyasyon tedavisi öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli hidrasyon, potansiyel olarak zararlı maddelerin mesaneden atılmasına ve idrardaki toksinlerin konsantrasyonunun azaltılmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, idrar hijyeninin iyi sağlanması ve mümkün olduğunca idrar sondası takılmasından kaçınılması, idrar yolu enfeksiyonları ve mesane tahrişi riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Hasta Eğitimi ve Danışmanlık: Hastalara, radyasyon sistiti de dahil olmak üzere radyasyon tedavisinin potansiyel yan etkileri hakkında bilgi sağlamak, risklerini en aza indirmek için proaktif önlemler alma konusunda onları güçlendirebilir. Uygun yönetim stratejilerinin uygulanabilmesi için hastalar herhangi bir üriner semptomu derhal bildirmeye teşvik edilmelidir.

Bu önleyici tedbirler radyasyon sistiti riskini azaltmaya yardımcı olsa da, radyasyon tedavisi gören bazı hastalarda bir miktar mesane tahrişinin hala meydana gelebileceğini bilmek önemlidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yakından takip ve semptomların giderilmesi için zamanında müdahale, kapsamlı kanser bakımının temel bileşenleridir.

Radyasyon sistitinin tedavisi

Radyasyon sistiti tedavisi semptomları hafifletmeyi, mesane zarının iyileşmesini hızlandırmayı ve komplikasyonları önlemeyi amaçlar. Tedavi seçimi semptomların ciddiyetine bağlıdır ve aşağıdaki yaklaşımların bir kombinasyonunu içerebilir:

İlaçlar:

 • Ağrı kesiciler: Radyasyon sistitine bağlı ağrıyı yönetmek için steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) veya opioidler reçete edilebilir.
 • Mesane analjezikleri: Fenazopiridin gibi ilaçlar idrar rahatsızlığını ve yanma hissini hafifletmeye yardımcı olabilir.
 • Antispazmodikler: İdrar sıklığını ve aciliyetini azaltmak için oksibutinin veya tolterodin gibi ilaçlar kullanılabilir.
 • Pentosan polisülfat sodyum (PPS): PPS, hasarlı mesane astarının onarılmasına yardımcı olan bir ilaçtır ve ciddi radyasyon sistiti vakaları için reçete edilebilir.
 • Mesane Sulaması: İlaçların bir kateter yoluyla doğrudan mesaneye damlatılması, mesane iyileşmesini destekleyen yatıştırıcı ajanlar veya ilaçlar vermek için kullanılabilir. Örnekler arasında sodyum bikarbonat çözeltileri veya heparin bulunur.
 • Hidrasyon: Yeterli hidrasyonun sürdürülmesi, idrarı sulandırmak ve asitliğini azaltmak için çok önemlidir; bu, semptomları hafifletmeye ve mesane zarının iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
 • Mesane Distansiyonu: Mesane distansiyonu, mesanenin duvarlarını germek için sıvıyla doldurulmasını içerir, bu da radyasyon sistiti semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak bu prosedür genellikle dirençli vakalara yöneliktir ve tıbbi gözetim altında gerçekleştirilir.
 • Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT): HBOT, basınçlı bir odada %100 oksijen solumayı içerir; bu, doku oksijenasyonunu iyileştirmeye ve radyasyonun neden olduğu doku hasarının iyileşmesini desteklemeye yardımcı olabilir. Genellikle diğer tedavilere dirençli ciddi radyasyon sistiti vakalarında düşünülür.
 • Cerrahi Müdahaleler: Konservatif önlemlere yanıt vermeyen nadir ciddi radyasyon sistit vakalarında, sistektomi (mesanenin çıkarılması) gibi cerrahi müdahaleler son çare olarak düşünülebilir.
 • Semptomatik Tedavi: Radyasyon sistitine yönelik spesifik tedavilere ek olarak, yaşam kalitesini iyileştirmek için idrar kateterizasyonu, pelvik taban egzersizleri ve diyet değişiklikleri (örneğin, kafein ve baharatlı yiyecekler gibi mesane tahriş edici maddelerden kaçınmak) gibi semptomatik tedavi stratejileri önerilebilir.

RS semptomları yaşayan kişilerin uygun değerlendirme ve yönetim için bir sağlık uzmanına danışması önemlidir. Tedavi planları bireyin semptomlarına, genel sağlık durumuna ve tedavi hedeflerine göre şekillendirilmelidir. Tedavi yanıtını değerlendirmek ve müdahaleleri gerektiği gibi ayarlamak için yakın izleme ve takip önemlidir.

Özet

Radyasyon sistiti, pelvik organ kanserlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılan radyasyon terapisinden kaynaklanan mesanenin iltihaplanması ve tahrişi ile karakterize bir durumdur. Radyasyon mesane astarına zarar vererek idrar sıklığı, aciliyet, idrara çıkma sırasında yanma hissi, idrarda kan ve pelvik ağrı gibi semptomlara yol açar. Şiddetli vakalarda mesane ülserleri, fibrozis ve fonksiyon bozukluğu görülebilir. Yönetim ilaçlar, mesane sulaması, hidrasyon ve ciddi vakalarda hiperbarik oksijen tedavisi veya cerrahi müdahale ile semptomların hafifletilmesine odaklanır. Önleme stratejileri arasında radyasyon tekniğinin optimize edilmesi, mesane doldurma teknikleri ve radyokoruyucu ajanlar yer alır. Yaşam kalitesinin etkin yönetimi ve iyileştirilmesi için yakın izleme ve hızlı müdahale çok önemlidir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1